Polityka prywatności i plików cookies

Postanowienia ogólne i pojęcia

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej  jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica, adres siedziby: ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000115527, NIP: 7180000240, REGON: 000827774, adres poczty elektronicznej: piatnica@piatnica.com.pl zwanej dalej „Administrator”.
 2. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR), a także prawem krajowym.
 3. W przypadku wątpliwości lub woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub na adres mailowy rodo@piatnica.com.pl .
 4. Pliki “cookies”oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie piatnica.com.pl.
 8. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 9. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla ściśle określonych celów,
  • merytorycznie poprawne dla celów, których osiągnięciu służą,
  • nie przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu.
 11. Dane osobowe zbieramy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania kierowane przez formularz kontaktowy oraz drogą mailową. Podstawą prawną jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji umowy lub do jej zawarcia .

Informacje podstawowe o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych
  • imię,
  • adres e-mail,
  • inne dane podane przez Państwa w treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza lub skrzynki mailowej.
 2. Nie jesteście Państwo profilowani - oznacza to, że Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia potrzeb lub cech osobowościowych.
 3. Nie handlujemy Państwa danymi. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celach opisanych powyżej. Państwa dane nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 4. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • odpowiednio zabezpieczone,
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów,
  • zbierane dla wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługujące prawa

 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania

 1. Staramy się maksymalnie ograniczyć czas przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez u nas przez okres trwania korespondencji, a następnie, albo zasilą bazę naszych klientów, albo zostaną usunięte.
 2. W przypadku czytelnego dla nas braku chęci nawiązania współpracy z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z baz roboczych, a z kopii bezpieczeństwa w przeciągu 30 dni.
 3. W przypadku niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy licząc od dnia nadania ostatniej korespondencji, a następnie usuwane.

Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia prz. glądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.