Nasza Spółdzielnia

Środowisko

W trosce o środowisko naturalne

Jak powszechnie wiadomo, z wytwarzaniem wszelkich wyrobów związane jest niestety także negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy przyjmuje odpowiedzialność za realizację Polityki Zrównoważonego Rozwoju, która jest istotnym elementem w planowaniu strategii rozwoju Spółdzielni. Determinuje to do znaczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i ścieków przemysłowych, ograniczenia ilości odpadów produkcyjnych, zmniejszenia hałasu oraz zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Plany rozwoju OSM Piątnica mają szczególny wymiar związany z lokalizacją zakładu, położonego na granicy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Jako producent markowych wyrobów mlecznych, jesteśmy świadomi, że poszanowanie i ochrona tego obszaru ma wpływ, na jakość skupowanego przez nas mleka.

Wysoka wartość biologiczna tego mleka, możliwa jest m.in. dzięki bazie surowcowej – łąkom i pastwiskom zlokalizowanym na czystych ekologicznie terenach dorzecza Narwi i Biebrzy. To tutaj znajdują się m.in. Biebrzański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii i „dziewicze” tereny Kurpi Zielonych z licznymi rezerwatami przyrody. Położenie zakładu, obszar z którego skupowane jest mleko - oraz jego produkcja wyłącznie w tych gospodarstwach, które spełniają wysokie normy jakościowe, dają nam możliwość dostarczania na rynek produktów o najwyższym bezpieczeństwie zdrowotnym i znakomitej jakości.

W ujęciu dyrektyw Rady Unii Europejskiej 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, proces przetwarzania mleka w OSM Piątnica należy do wzorcowych pod względem technologicznym. Pomimo ciągłego, intensywnego rozwoju działalności produkcyjnej, nie występuje zwiększone, negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. W grudniu 2011 r. mleczarnia odnowiła zintegrowane pozwolenie dotyczące warunków korzystania ze środowiska.


Proekologiczne rozwiązania i inwestycje związane z ochroną surowców naturalnych

Energia Cieplna i Elektryczna

W 2011r. w Piątnicy została uruchomionawłasna elektrociepłownia, pracująca na zasadzie wysokosprawnej kogeneracji (produkcja prądu elektrycznego połączona jest z wytwarzaniem ciepła). Obiekt ten pokrywa całkowite zapotrzebowanie zakładu na energie elektryczną i znaczną część na energię cieplną. Paliwem wykorzystywanym do spalania jest gaz ziemny. Dzięki wysokiej sprawności energetycznej urządzeń oraz uniknięciu strat przesyłowych, uzyskuje się wysoki poziom, (co najmniej 75%) zagospodarowania energii pierwotnej zawartej w paliwie gazowym, co stwarza możliwość uzyskania tzw. żółtych certyfikatów energetycznych- rodzaj świadectwa, które otrzymuje firma produkująca energię elektryczną, powstałą w wysokosprawnej kogeneracji. Wysoką sprawność kogeneracji osiągamy podczas kolejnych etapów wytwarzania energii:

  • Odzysk ciepła z płynów chłodzących silniki agregatów prądotwórczych
  • Odzysk ciepła o wysokich parametrach w kotle odzysknicowym
  • Odzysk ciepła o niskich parametrach w ekonomizerach

Oprócz korzyści ekologicznych, a także zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, nastąpiło znaczące obniżenie kosztów pozyskania energii, przynoszące wymierne efekty ekonomiczne.

Budynek nowej Elektrociepłowni OSM Piątnica
Budynek nowej Elektrociepłowni OSM Piątnica

Woda

Realizując politykę zintegrowanego zapobiegania emisji i ograniczania zanieczyszczeń oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne wdrożyliśmy system oczyszczania i ponownego użycia wody technologicznej. Pozwolił on na poważne ograniczenie zużycia wody o aż 240 m³/dobę. Wskaźnik zużycia wody wynosi obecnie niespełna 2,9 l. na litr przerobionego mleka.

Wskaźnik zużycia wody - w dm³ wody/na dm³ mleka w latach 2007-2012


Gospodarowanie ściekami

Ścieki powstałe w procesach produkcyjnych trafiają do zakładowej oczyszczalni ścieków, której rozbudowa i modernizacja zakończyła się w 2012 r. Po zakończeniu modernizacji ma ona możliwość oczyszczenia do 2500 m³ ścieków na dobę. Szacujemy, że w zupełności zaspokoi to potrzeby naszego zakładu w perspektywie najbliższych kilku lat. Oczyszczalnia ścieków działa w systemie trzystopniowym z podwyższonym usuwaniem biogenów – azotu i fosforu. Prowadzony przez nas proces produkcyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi wskaźnikami dotyczącymi stężenia ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) w ściekach wytworzonych.

Wskaźnik wytworzonego ChZT - w kg ChZT/ na m3 mleka w latach 2007-2012


System Zarządzania Środowiskiem według ISO 14 001

Problematyka Ochrony Środowiska na przełomie ostatnich lat stała się jednym z najistotniejszych aspektów dokonującego się rozwoju gospodarczego, dlatego jako firma działajaca zgodnie z zasadą poszanowania środowiska naturalnego w 2003 roku wdrożyliśmy Certyfikat ISO 14001, który jest dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności godpodarczej, tak aby wspomagać ochronę środowiska i zapobiegać zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Wdrożenie ISO 14 001 oprócz związanych z tym koniecznych nakładów, wykazuje również szereg istotnych korzyści:

  1. Polepszenie wizerunku firmy w oczach   klientów, inspekcji zewnętrzynych i  partnerów biznesowych, jako przedsiębiorstwa świadomego swojego wpływu na środowisko oraz prowadzącego działalność z uwzględnieniem jego aspektów.
  2. Wzrost świadomości pracowników naszej Spółdzielni w zakresie kierowania się zasadami zgodnymi z ochroną środowiska naturalnego poprzez praktyczne ograniczenie zanieczyszczeń kierowanych do zakładowej oczyszczalni ścieków i racjonalne wykorzystywanie wody technologicznej zużywanej do utrzymania higieny, mycia urządzeń i realizacji produkcji wyrobów gotowych.
  3. Korzyści ekonomiczne, które uwzględniają świadomą realizację działań zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
  4. Zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii.
  5. Dostosowanie firmy do obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego przepisów prawnych.