PPK
Wzory deklaracji: 

 - Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do PPK

 - Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK

 - Zgoda uczestnika PPK na udostępnienie danych instytucji finansowej Investors TFI

 - Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych

 - Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych

 - Wniosek osoby zatrudnionej w wieku 55-70 o dokonywanie wpłat do PPK

 - Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ

Zarząd OSM Piątnica oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Region Mazowsze, Komisja Zakładowa Nr 1932 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Piątnicy, na mocy art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 ze zm.) zawarły w dniu 11 lipca 2019r. porozumienie o wyborze Instytucji Finansowej, z którą zawarta zostanie umowa o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych strony zgodnie postanawiają, że wybierają INVESTORS TFI – jako instytucję, z którą zostanie zawarta umowa.

Oficjalny portal informacyjny PPK dostępny na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

 - Broszura wdrożeniowa

 - Broszura wer. skrócona