PPK

Zarząd OSM Piątnica oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Region Mazowsze, Komisja Zakładowa Nr 1932 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Piątnicy, na mocy art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 4 października 2018r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 ze zm.) zawarły w dniu 11 lipca 2019r. porozumienie o wyborze Instytucji Finansowej, z którą zawarta zostanie umowa o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych strony zgodnie postanawiają, że wybierają INVESTORS TFI – jako instytucję, z którą zostanie zawarta umowa.

Wszelkie informacje związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem PPK w OSM Piątnica zostaną przedstawione wkrótce.

 Oficjalny portal informacyjny PPK dostępny na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

 - Broszura wdrożeniowa

 - Broszura wer. skrócona


W celu automatycznego nadania dostępu do konta internetowego obsługujące rachunek pracownika w Investors TFI S.A. prosimy o wypełnienie niezbędnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych:

Oświadczenie - Oświadczenie