AKTUALNE OFERTY PRACY

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU                                    

1. Specjalista ds. kluczowych klientów

2. Przedstawiciel handlowy (region łódzki) 

DZIAŁ ROZWOJU

1. Technolog

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy z siedzibą w Piątnicy, spółdzielnia zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115527 (dalej jako „OSM Piątnica”). OSM Piątnica jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.

II. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

 • mailowo: rodo@piatnica.com.pl;
 • za pośrednictwem poczty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy w OSM Piątnica inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: iod@piatnica.com.pl

IV. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji współpracowników i pracowników, w tym:

 • oceny przedłożonych dokumentów aplikacyjnych;
 • oceny kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności;
 • wyboru osoby na dane stanowisko.

  V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, jeżeli zgłosiłeś OSM Piątnica swoją kandydaturę w celach rekrutacyjnych.

Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody w trakcie procesu rekrutacyjnego uniemożliwi nam ocenę Twojej kandydatury oraz ewentualne zatrudnienie w OSM Piątnica.

VI. ŹRÓDŁO TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z przesłaną kandydaturą.

Twoje dane osobowe mogliśmy otrzymać również od innych osób, które mogły polecić Ciebie jako kandydata do pracy. W takim przypadku zostaniesz poinformowany od kogo otrzymaliśmy Twoje dane osobowe.

VII. ODBIORCY TWOCH DANYCH

Administrator w celach rekrutacyjnych może korzystać z zewnętrznych podmiotów, które go wspierają w tych działaniach – np. firmy rekrutacyjne lub specjalistyczne portale internetowe. Takie podmioty mogą przetwarzać dane tyko zgodnie z naszymi poleceniami. Są one również zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • Jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez nas przyszłych rekrutacji – do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas – Twoje dane będą przechowywane przez nas przez okres 2 lat.
 • Jeżeli spontanicznie przekazałeś do nas swoje dokumenty aplikacyjne – Twoje dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

  IX. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:

 • dostępu do Twoich danych - w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych - gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy uległy zmianie (np. ukończyłeś dodatkowe kursy i szkolenia, zdobyłeś nowe uprawnienia, zmieniłeś miejsce pracy itp.);
 • usunięcia Twoich danych - w przypadku gdy: 1) Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; 2) gdy cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzania Twoich danych; 3) gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 4) gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych - 1)gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; 2) gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; 3) dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
 • do przenoszenia Twoich danych (jeżeli przekazałeś nam swoje dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej) - otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody), chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

  X. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

XII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym OSM Piątnica.

Jeżeli zdecydujesz się na udział w procesie rekrutacyjnym Administrator ma prawo żądać od Ciebie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.