Aktualności

18. 16.03.2017

PRZETARG - odpowiedź na zadawane pytania

1. Jaka jest maksymalna cena za serwis istniejących agregatów?

    -14 Euro/MTG dla każdego agregatu.

2. Czy zamówienie dotyczy serwisu istniejących agregatów kogeneracyjnych?

   - Tak.

3. W jaki sposób dotrzymać sprawność gwarantowaną, gdy odzysk ciepła ze spalin jest wyłączony z zamówienia?

Uszczegóławiając schemat zamieszczony w "Opisie przedmiotu zamówienia" oferujący agregat powinien określić wstępnie wydajności cieplne poszczególnych elementów urządzeń zabudowanych na ciągu przepływu spalin. Dostawca agregatu dysponując strumieniem spalin, ich temperaturą oraz temperaturą wody odbierającej ciepło z  poszczególnych urządzeń ciągu spalin może określić ich ilość energii cieplnej i wstawić je do wzoru wyznaczającego sprawność ogólną. Pozytywny wynik obliczeń (sprawność ³ 84%) pozwoli określić wstępnie, iż warunek sprawności ogólnej będzie zachowany o ile między innymi:

    -       ilość ciepła wyprodukowana przez kocioł parowy odzysknicowy z ekonomizerem suchym wynosi nie mniej niż Q1=.... [MJ],

    -       ilość ciepła wyprodukowana w ekonomizerze "mokrym" o temp. wody 70/90ºC schładzającym spaliny do temp. ok. 120ºC nie mniej niż Q3 = .... [MJ].

4. Czy w Oferowanej cenie zespołu kogeneracyjnego maja być uwzględnione podkładki antywibracyjne pod zespół kogeneracyjny ?

   - Tak, jeśli jest to konieczne dla nieprzekroczenia 45 dB na granicy działki.

5. Czy w oferowanej cenie Oferent ma uwzględnić olej silnikowy na pierwsze zalanie układu? 

   - Tak

6. Czy w oferowanej cenie Oferent ma uwzględnić płyn chłodzący  na pierwsze zalanie  układu ?

    - Tak.