Aktualności

14. 19.06.2017

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu – OSM Piątnica

OSM Piątnica ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW. Przystosowanie istniejącego systemu elektroenergetycznego do wymagań podłączenia nowego agregatu kogeneracyjnego wraz z jego podłączeniem na terenie Okręgowej Spółdzielnia Mleczarskiej w Piątnicy,     ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Poduchowna

Dokumenty do pobrania:

Podłaczenie nowego agregatu + praca wyspowa

Stacja SN 2-X89 - PZO - przebudowa pola nr 10

Zasilanie i pomiar potrzeb własnych generatorów

Odpowiedzi na pytania:

  1. W rozdziale XI Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 03.07.2017r do godz. 12:00, natomiast pkt 3 tego samego rozdziału mówi, iż wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, gdzie termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2017r do godziny 15:00.

  W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie, który zapis jest wiążący dla Oferenta?

Zgodnie pkt. 5.10 procedury realizacji zadania inwestycyjnego  J-25 wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 04.07.2017r. do godz. 15.00

  1. W rozdziale XI Ogłoszenia o zamówieniu pkt 15 jest mowa o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, proszę o określenie w jakiej wartości %  będzie zabezpieczenie i w jakich formach należy je wnieść.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie gwarancji bankowej o wartości co najmniej 5% wartości umowy.