Aktualności

19. 16.02.2017

Ogłoszenie o przetargu - OSM Piątnica

Ogłoszenie o przetargu (pobierz dokument)

Miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem "Przetarg - dostawa agregatu kogeneracyjnego o mocy 2.0 MW - nie otwierać" należy składać w sekretariacie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie. W dni robocze, w godzinach od 7.00 - 15.00. W przypadku składania ofert drogą listowną lub pocztą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na Dziennik Podawczy Spółdzielni. Termin składania ofert upływa w dniu 2017.03.23 do godz. 15.00

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Działu Technicznego P. Karol Gardocki, kom. 795 162 665, e-mail: gardocki@piatnica.com.pl

 Najczęściej zadawane pytania:

1. Jaka jest maksymalna cena za serwis istniejących agregatów?

-14 Euro/MTG dla każdego agregatu.

 2. Czy zamówienie dotyczy serwisu istniejących agregatów kogeneracyjnych?

- Tak.

 3. W jaki sposób dotrzymać sprawność gwarantowaną, gdy odzysk ciepła ze spalin jest wyłączony z zamówienia?

Uszczegóławiając schemat zamieszczony w "Opisie przedmiotu zamówienia" oferujący agregat powinien określić wstępnie wydajności cieplne poszczególnych elementów urządzeń zabudowanych na ciągu przepływu spalin. Dostawca agregatu dysponując strumieniem spalin, ich temperaturą oraz temperaturą wody odbierającej ciepło z poszczególnych urządzeń ciągu spalin może określić ich ilość energii cieplnej i wstawić je do wzoru wyznaczającego sprawność ogólną. Pozytywny wynik obliczeń (sprawność ³ 84%) pozwoli określić wstępnie, iż warunek sprawności ogólnej będzie zachowany o ile między innymi:

-       ilość ciepła wyprodukowana przez kocioł parowy odzysknicowy z ekonomizerem suchym wynosi nie mniej niż Q1=.... [MJ],

-       ilość ciepła wyprodukowana w ekonomizerze "mokrym" o temp. wody 70/90ºC schładzającym spaliny do temp. ok. 120ºC nie mniej niż Q3 = .... [MJ].    

4. Czy w Oferowanej cenie zespołu kogeneracyjnego maja być uwzględnione podkładki antywibracyjne pod zespół kogeneracyjny ?

- Tak, jeśli jest to konieczne dla nieprzekroczenia 45 dB na granicy działki.

5. Czy w oferowanej cenie Oferent ma uwzględnić olej silnikowy na pierwsze zalanie układu? 

- Tak.

6. Czy w oferowanej cenie Oferent ma uwzględnić płyn chłodzący  na pierwsze zalanie  układu ?

- Tak.